r. pr. dr Jakub Janeta

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada również na Wydziale Zarządzania UŁ i Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Część studiów prawniczych odbył na Uniwersytecie Justusa – Liebiga w Giessen jako stypendysta programu Socrates – Erasmus.

 

W latach 2003 – 2006 r. aplikant sądowy Sądu Okręgowego w Łodzi. W roku 2006 złożył egzamin sędziowski z notą łączną bardzo dobry plus. Od roku 2006 wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W 2009 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Stosunki Majątkowe w spółce komandytowo – akcyjnej.” Pomysłodawca i współorganizator odbywającej się corocznie na WPiA UŁ konferencji Forum Prawa Spółek.

Szczególne zainteresowania obejmują: prawo spółek, prawo upadłościowe i naprawcze, prawne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo cywilne oraz e-commerce

 

Włada biegle językiem niemieckim oraz angielskim. Prywatnie interesuje się żeglarstwem.

 

Autor licznych publikacji z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego, w tym między innymi:

 

 • Jakub Janeta, Szymon Byczko: Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy (squeez out) w prawie polskim – zagadnienia wybrane, Smerovanie českého a slovenského obchodného práva po vstupe do Európskej únie. Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti IV. stretnutia katedier obchodného práva právnických fakúlt českých a slovenských univerzít Košice 2006;
 • Jakub Janeta: Zawieranie umów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – tryb ofertowy; SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV Košice 2008;
 • Wojciech J. Katner, Aleksander Kappes, Jakub Janeta, Kontrowersyjny projekt reformy struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO nr 4 2011;
 • Jakub Janeta, Wiktor P. Matysiak: O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych. PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO nr 9 2012;
 • Karolina Tobolska – Grela, Jakub Janeta: Spółka komandytowo – akcyjna; pod redakcją: prof. dr hab. A. Kidyby; Warszawa 2013;
 • Jakub Janeta: Spółka komandytowo – akcyjna. Zagadnienia wybrane; Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach; pod redakcją: prof. dr hab. J. Frąckowiaka; Wrocław 2013; W. J. Katner, J. Janeta, J. Gajownik – Zienkiewicz; Przedsiębiorca w organizacji postulaty le lege lata i de lege ferenda; Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego pod redakcją: prof. dr hab. J. Kruczalak – Janekowska: Warszawa 2013;
 • Katner, J. Janeta; Rozwój sądów arbitrażowych na przykładzie sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Development of arbitration courts on example of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw); Pravo, Obchod, Ekonomika III. pod redakcją: porf. dr hab. J. Suchoza i prof. dr hab. J. Husar: Košice 2013;
 • Ustawa o prawach konsumenta Komentarz, I. Barańczyk, S. Byczko, W. Chomiczewski, J. Janeta, P. Katner, I. Mycko – Katner, D. Lubasz, M. Namysłowska; E Rutkowska – Tomaszewska, Warszawa 2015;
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe; S. Byczko, A. Jakubiec, J. Janeta, A. Kappes, P. Katner, W. J. Katner (red.), B. Kucharski, U. Promińska, A. Rzetelska, Warszawa 2016;
 • Janeta, W.P. Matysiak; Papiery wartościowe w spółkach handlowych; Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2016;
 • Wkłady niepieniężne do spółek handlowych; M. Dumkiewicz, J. Janeta, W.P. Matysiak, U. Promińska (red.) Warszawa 2017;
 • Jest współautorem powstających Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych, w którym opracowuje część poświęconą spółkom osobowym oraz Wielkiej Encyklopedii Prawa;
 • J. Janeta, E. Stec -Janeta: Sprawozdanie z konferencji VII Forum Prawa Spółek – “Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych”, Przegląd Prawa Handlowego nr 9, 2017 s. 4 – 7.

 

E-mail: jakub.janeta@jjw-legal.pl