PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Do zakresu naszych usług wchodzi również kompleksowa obsługa  procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak również upadłości i likwidacji przedsiębiorstw.

Obsługa prawna procesu restrukturyzacji

W zależności od sytuacji przedsiębiorcy, który zamierza skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej, postępowanie może przyjąć jeden z czterech wariantów:

 

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

 

 

W celu optymalnego wykorzystania możliwości, jakie otwiera nowa regulacja prawna, oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak  i wierzyciela.

 

Z punktu widzenia dłużnika restrukturyzacyjnego oferujemy m.in.:

 

 • diagnozę sytuacji finansowej Spółki w celu ustalenia czy występuje niewypłacalność, bądź zagrożenie jej zaistnienia
 • doradztwo finansowe w zakresie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego
 • formułowanie propozycji układowych;
 • sporządzenie wniosku restrukturyzacyjnego;
 • obsługa prawna i zastępstwo procesowe w toku postępowania restrukturyzacyjnego, w tym w toku postępowań wpadkowych

 

Z punktu widzenia wierzyciela restrukturyzacyjnego oferujemy m.in.:

 

 • sporządzenie sprzeciwu przeciwko liście wierzytelności;
 • zastępstwo procesowe w zakresie postępowań wpadkowych;
 • zastępstwo procesowe podczas Zgromadzenia Wierzycieli, Rady Wierzycieli oraz głosowania nad układem
 • monitorowanie postępu postępowania restrukturyzacyjnego

 

Obsługa prawna w postępowaniu upadłościowym

Celem wykorzystania wszelkich możliwości, jakie oferuje ustawa prawo upadłościowe oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowania oraz prowadzenia postępowań upadłościowych, zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak  i wierzyciela.

 

Zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela oferujemy m.in.:

 

 • diagnozę sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego w celu ustalenia czy występuje niewypłacalność, bądź zagrożenie jej zaistnienia;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie tzw. procedury kontrolowanej likwidacji (inaczej zwanej pre-packiem), której istotą jest wskazanie potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa upadłego (może stać się to nawet wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości), co pozwala uniknąć prowadzenia długotrwałej i często nieopłacalnej procedury likwidacji majątku przez syndyka. Procedura ta, wprowadzona w 2015 r., może stanowi korzystną dla wszystkich stron postępowania alternatywę dla tradycyjnej procedury upadłościowej.
 • reprezentację oraz doradztwo prawne w zakresie wszystkich etapów postępowania upadłościowego – tj. przygotowania listy wierzytelności, likwidacji majątku upadłego oraz podziału majątku, jak również w przypadku postępowań wpadkowych (np. wyłączenie składników majątkowych z masy upadłościowej, wyłączenie syndyka etc.)
 • zastępstwo procesowe podczas Zgromadzenia Wierzycieli oraz Rady Wierzycieli;

 

 

Ponadto oferujemy doradztwo oraz reprezentację prawną członków zarządu upadłego podmiotu w postępowaniach dotyczących ich odpowiedzialności, z tytułu niezłożenia w terminie  wniosku o ogłoszenie upadłości  lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.